Политика за настаняване на хотелите в Гърция

За да се предотврати разпространението на COVID 19 и да се гарантира здравето и безопасността на клиентите, задължителните критерии и стриктни протоколи за хигиена и безопасност по отношение на експлоатацията на хотелите в Гърция са определени от гръцкото правителство в сътрудничество с Гръцката организация за обществено здраве и Световната здравна организация (СЗО).
Всеки имот ще уведоми гостите за мерките и изискванията на плана за действие при пристигане.
Мерките за управление в рамките на общата правна рамка могат да варират от настаняване до настаняване.
Ето списък на общи мерки, с които клиентите трябва да бъдат запознати за своя информация и безопасност.
Здравният протокол, който представяме, може да бъде променен без предупреждение, съгласно препоръката на държавните здравни органи.
Нашият отдел за резервации е на ваше разположение за всяка подробна информация относно конкретно настаняване или резервация.

ОБЩИ ПЛОЩИ
Гостите трябва да спазват социалните разстояния във всички общи части (лоби, ресторант, барове, басейни и т.н.)

ЗАПИСИ НА КЛИЕНТИ
За целите на дейностите по опазване на общественото здраве, управлението на квартирата / администрацията трябва да води отчет на членовете на персонала и всички лица, пребиваващи в квартирата - име, националност, дата на пристигане и заминаване, данни за контакт (адрес, телефон, електронна поща ) - да се даде възможност за комуникация с близки контакти в случай на удар COVID-19, който може да бъде идентифициран след това. Трябва да се обърне внимание на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и всички посетители трябва да бъдат информирани, че се съхранява досие по причини за защита на общественото здраве.

НАСТАНЯВАНЕ В / НАПУСКАНЕ НА ХОТЕЛА
Гостите трябва да избягват пренаселеността по време на настаняване / напускане
Времето за напускане ще бъде в 11 часа, а настаняването ще е от 15:00, за да имате допълнително време за цялостно почистване на стаите. Тази промяна във времевия интервал между всяко настаняване и напускане е задължителна, за да се гарантира, че помещението е старателно почистено и дезинфекцирано, както и да се следва подходяща естествена вентилация на пространството.
За безопасност на клиентите ще се изисква контрол на температурата при пристигане.

СТАИ
Ще бъде осигурено нечесто почистване по време на престоя, освен при поискване от страна на клиента
Премахване на ежедневната смяна на дрехи и кърпи и вечерна подготовка, само по желание на клиента.
Няма влизане в стаи за нерезиденти.

РЕСТОРАНТ
Дезинфекция на ръцете на входа и изхода.
Контролът на температурата може да се изисква като задължителен от настаняването.
Необходимо е социално дистанциране на бюфет.
Бюфетът ще се обслужва само от обслужващия персонал, който ще спазва основните мерки за предотвратяване на предаването на вируса.
Използването на споделени прибори / дозатори, автоматични сервиращи машини (кафе, сок и т.н.) ще се извършва само от обслужващия персонал.
Може да се наложи резервация.

БАСЕЙНИ
Закритите басейни няма да работят.
Използването на открит басейн е разрешено едновременно за ограничен брой хора.
Разрешеният максимален общ брой хора, влизащи във външния басейн, ще варира в зависимост от размерите на басейна.
Използването на шезлонги е разрешено само при поставяне на индивидуалната кърпа на клиента на шезлонга.
Задължителният душ преди и след използването на басейна може да се наложи от ръководството.
Разстоянието на шезлонги, столове, шезлонги и др. До басейна и плажа ще следва протокола на гръцките власти.


________ ________ ________

In order to prevent the spread of COVID 19 and guarantee customers’ health and safety, mandatory criteria and strict hygiene and safety protocols regarding the operation of the hotels in Greece have been set by the Greek Government in cooperation with the Greek Organization of Public Health (Ε.Ο.Δ.Υ.) and the World Health Organization (W.H.O.).
Each property will notify the guests of the measures and requirements of the action plan upon arrival.
Management measures, within the general legal framework, may vary from accommodation to accommodation.
Here is a list of general measures that customers need to be aware for their information and safety.
The health protocol we present may be changed without notice, according to the recommendation of the state health authorities.
Our booking department is at your disposal for any detailed information regarding specific accommodation or booking.

PUBLIC AREAS
Guests must respect social distances at all common areas (lobby, restaurant, bars, pools etc.)
CUSTOMERS’ RECORDS
For the purposes of public health protection actions, the accommodation management / administration must keep a record of the staff members and all persons staying in the accommodation -name, nationality, date of arrival and departure, contact details (address, telephone, e-mail) - to make it possible to communicate with close contacts in case of a COVID-19 impact, which may be identified afterwards. Attention should be paid to the General Data Protection Regulation (GDPR) and all visitors should be informed that a file is kept for reasons of public health protection.

CHECK IN – CHECK OUT
Guests must avoid overcrowding during check-in / check-out
Check out time will be at 11am and check in will be from 3pm in order to have additional time for the thorough cleaning of the rooms. This change in the time interval between each check in and check out is mandatory to ensure that the room is thoroughly cleaned and disinfected, as well as adequate natural ventilation of the space is followed.
For customers’ safety, temperature control will be required upon arrival.

ROOMS
Non frequent cleaning during the stay will be provided, except upon request of the customer
Abolition of daily change of clothing and towels and of evening preparation, only at the request of the customer.
No entry in rooms for non-residents.

RESTAURANT
Disinfection of hands at entrance and exit.
Temperature control might be required as mandatory by the accommodation.
Social distancing at the buffet is required.
The buffet will be served only by catering staff, which will comply with the basic measures to prevent the transmission of the virus.
The use of shared utensils / dispenser items, automatic serving machines (coffee, juice, etc.) will be done only by catering staff.
Reservation might be required.

POOLS
Indoor swimming pools will not operate
The use of the outdoor swimming pool is allowed to a limited number of people simultaneously.
The allowed maximum total number of people entering the outdoor swimming pool will vary according to the pool’s dimensions.
Sunbeds use is allowed only when placing the customer’s individual towel on the sunbed.
Mandatory shower before and after the use of the pool may be required by the management.
The distance of sunbeds, chairs, sun loungers, etc. at the pool and the beach will follow the Greek authorities’ protocol.
Чрез нашият седмичен бюлетин
вие ще имате най-актуалните ни оферти