Политика за поверителност и защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ

ДАННИ

 

в „Сънлайт травел“ ЕООД

 

(„Политика за поверителност“)

 

“Сънлайт травел” ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне и осъществяване на туристически услуги.

 

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”)

 

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www:sunlight-bg.com. 

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице.

 

           

1.Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

 

“Сънлайт травел”ЕООД („ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130931073, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.  „Сънлайт травел“ ЕООД е регистриран Туроператор с № 05003 и Туристически агент с №..................... „Сънлайт травел“ ЕООД е регистрирана IATA агенция с № 09-2 1146 2

 

“Сънлайт травел“ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

гр. София, кв. Лозенец, ул.Кишинев № 10

 

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към “Сънлайт травел“ ЕООД на следният електронен  адрес: marketing@sunlight-bg.com;
лице за контакт: Владислав Стоянов

 

 

2.Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

 

2.1.В зависимост от конкретните цели и основания “Сънлайт травел“ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:


a) За да обработим Вашата резервация, ние събираме някои от следните данни:

трите имена на туристите, изписани на латиница,  данни от международен паспорт или лична карта, издадени от правителства на държави, членки на ЕС, стационарни и мобилни телефонни номера, имейл и IP адреси.
            б) За да осигурим услугите, които сте закупили от нас, ние събираме някои от

следните данни: име на туриста, националност, пол, телефонен номер, имейл адрес,  ЕГН /за нуждите на застрахователя/, дата на раждане.

            в) За да направим възможно закупуването на продукти и услуги от трети страни

/туроператори партньори на  „Сънлайт травел“ ЕООД/ ние събираме следните данни: име на туриста, националност, пол, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане.


г) За да комуникираме с Вас (например в случай на промени по Вашата

резервация). За тази цел ние събираме следните данни: име и данни за контакт, номера на резервация.
            д) За да ви изпращаме напомняния за незавършени резервации. За тази цел, ние събираме следните данни: имейл адрес, телефонен номер.
            е) За да ви изпращаме седмични  бюлетини със специални  и актуални оферти. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, данни за историята на вашите търсения.
            ж) За да ви предоставим оферти, изготвени според Вашите предпочитания. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, данни за историята на вашите търсения и данни за предходни резервации, имейл адрес, телефонен номер.
            з) За да комуникираме с вас, за да извършваме проучвания за удовлетвореност на клиентите за анализаторски цели, с цел подобряване на качеството, разработване на услуги, подобряване на практическата работа с уебсайта, измерване на успеха на рекламните ни кампании или пригаждане на услуги към вашите нужди. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, както и данни за предходни резервации, имейл адрес, телефонен номер.
            и) За да изпълним задължителните разпоредби на приложимото законодателство. За тази цел ние събираме следните данни: лични данни, свързани с имиграция и митнически контрол, лични данни, свързани с фактуриране, данни, свързани с лица, които имат нужда от специална помощ; лични данни, свързани с нашите задължения в случай на отмяна или закъснение на полета или промяна на резервация.

 

 

      2.2. Правно основание.

 

Правните основания за дейностите по обработка на данните, които дейности са посочени в точки а)-д) от Раздел 2 от настоящата Политика за поверителност, се съдържат в подраздел (а), параграф (1) на чл. 5 от Закон за правото на информационно самоопределение и свободата на информацията (наричан за краткост „Закона за свобода на информацията“, т.е., на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (б) от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета) („ОРЗД“), такива дейности по обработка, са необходими за изпълнението на договор, или с цел да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните за сключване на договор.


 Правните основания за дейности по обработване на данните, които дейности са посочени в точки е) -ж) от Раздел 2 от настоящата Политика за поверителност, се съдържат в подраздел (а) параграф (1) от чл. 5 и подраздел (а) параграф (2) от чл. 5 от Закона за свобода на информацията, т.е. на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (а) и чл. 9 (2) (а) от ОРЗД, такива дейности по обработка, ще бъдат основани на вашето съгласие.


 Правните основания за дейности по обработване на данните, които дейности са посочени в точки з)-и) от Раздел. 2 от настоящата Политика за поверителност, се съдържат в подраздел (а), параграф (5) от чл. 6 от Закона за свобода на информацията, т.е. на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (е) от ОРЗД, такива дейности по обработка, ще бъдат основани на законния интерес на „Сънлайт травел“ ЕООД. Ако правните основания са законният интерес на „Сънлайт травел“ ЕООД, ние ще вземем под внимание Вашите интереси и основни права и свободи и ще преценим дали вашите права и свободи не вземат превес над подобни законни интереси (тест за баланс).


 Правните основания за дейности по обработване на данните, които дейности са посочени в точка ж) от Раздел 2 от настоящата Политика за поверителност, се съдържат в подраздел (б) параграф (1) от чл. 5 и подраздел (а) параграф (5) от чл. 6 от Закона за свобода на информацията, т.е. на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (в) от ОРЗД, такива дейности по обработка са необходими за изпълнение на правно(и) задължение(я).       3. Профилиране.


 На база Вашето съгласие, ние извършваме профилиране, за да ви предоставим предложения, съобразени с Вашите нужди, предпочитания и интереси. Предложенията може да включват, наред с другото отстъпки. Предложенията биха могли да се предоставят по имейл, телефон или чрез известия.


 Профилирането представлява всяка форма на автоматизирано обработване на вашите лични данни, състоящо се в  употребата на личните Ви данни за оценка на конкретни лични аспекти, свързани с Вас, по-специално, с цел анализ или предвиждане на аспектите, касаещи Вашите лични предпочитания и интереси.

 

 4. Срок на съхранение.


 Ние обработваме вашите лични данни за период, в зависимост от целите, изложени в настоящата Политика за личните данни, или за ограничения период, описан в съответните закони.


 Не съхраняваме личните ви данни за по-дълго, отколкото е необходимо: за период от 6 години от изпълнение на договора, сключен с нас (т.е. изтриване на вашия профил в „Сънлайт травел“ ЕООД), за да спазим законите за запазване на данните.


 Съхраняваме данни за вашите онлайн търсения, които сме събрали за вас, в продължение на четири дни.


 В случай че става дума за счетоводни документи, периодът на запазване е 10 години, считано от приключване на счетоводната година, в съответствие с чл.42, ал.1 от Закон за счетоводството от 2018 г. относно счетоводната дейност.


 В случай че бъде инициирана съдебна или дисциплинарна процедура, личните данни ще бъдат запазвани до прекратяването на производството, включително и за периода на евентуални коригиращи стъпки, при което данните, в случаите на граждански искове, ще бъдат изтрити след изтичане на давностния срок, посочен в гражданския кодекс.


 В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието.


           

 5. По-нататъшно обработване на личните данни
           

Ако искаме да използваме личните ви данни за нови цели, които не са посочени в настоящата Политика за поверителност, ще ви предоставим нова декларация, в която са посочени всички условия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. Ако е нужно, ще поискаме вашето съгласие преди да започнем дейност по новото обработване на данни.
 

   

 

 

6. Вашите права за защита на личните данни


Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, Вие може да имате правото
            а/.    да поискате достъп до вашите лични данни,
            б/.    да поискате поправка на вашите лични данни,
            в/.    да поискате изтриване на вашите лични данни,
            г/.    да поискате ограничаване в обработката на вашите лични данни,
            д/.    да поискате преносимост на данните,
            е/.    да възразите спрямо обработването на вашите лични данни (включително и да възразите спрямо профилирането; както и други права във връзка с автоматизираното взимане на решения),
            ж/.    да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи.

 

6.1. Право на достъп
Възможно е да имате правото да получите от нас потвърждение за това дали вашите лични данни, касаещи вас, се обработват, и, ако това е налице, да поискате достъп до личните данни.


6.2.Възможно е да имате правото да получите копие от личните данни, които преминават през обработка. Можем да поискаме допълнителна информация от вас за идентифициране или за допълнителни копия, които сте поискали. Можем да начислим такса, в границите на разумното, според административните разходи Право на поправка
Възможно е да имате право да получите от нас поправка на неточни лични данни, свързани с вас. В зависимост от целите на обработването, е възможно да имате право да допълните непълни лични данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.


6.3. Право на изтриване (право да бъдете забравени)
При определени обстоятелства е възможно да имате правото да поискате от нас да изтрием вашите личните данни и е възможно ние да сме длъжни да изтрием съответните лични данни. В такъв случай вече няма да можем да ви предоставяме нашите услуги.


6.4. Право на ограничаване на обработката
При определени обстоятелства е възможно да имате право да поискате от нас ограничаване в обработването на вашите лични данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.


6.5. Право на възражение и права, свързани с автоматизираното взимане на решения
При определени обстоятелства е възможно да имате право да възразите по причини, свързани с вашата конкретна ситуация, по всяко време, спрямо обработването на вашите лични данни, включително и спрямо профилирането, извършвано от нас, а ние бихме могли да бъдем задължени повече да не обработваме вашите лични данни.
В допълнение, ако вашите лични данни се обработват предвид наш законен интерес, вие имате правото да възразите по всяко време спрямо обработката на лични данни, касаещи вас за съответната цел.
Освен това, при определени обстоятелства, в случаите на автоматизирано взимане на индивидуални решения, вие имате правото да се възползвате от човешка намеса.


6.6. Право на преносимост на данните
При определени обстоятелства е възможно да имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат). Възможно е и да имате правото да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.


6.7. Право на оттегляне на съгласие
Когато обработването на вашите лични данни се основава на ваше съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, без да ни давате причина, без да се начисляват такси, като кликнете върху линка, предоставен към всяко писмо, или като промените предпочитанията си. Оттеглянето на съгласието не засяга правото за обработване на данни, които сме получили чрез вашето съгласие, дадено преди оттеглянето.
Ако оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни, е възможно да не сме в състояние да ви предоставим всички или част от услугите, които завявате.


6.8. Право на подаване на жалба при надзорен орган
Ако мислите, че вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, можете да се свържете с местните органи по защита на данните и да подадете жалба при тях.
Връзка с Комисия за защита на личните данни: Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518, Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч., Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница:
www.cpdp.bg

 


 7. Как защитаваме Вашите лични данни?


 „Сънлайт травел“ ЕООД изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като
            •    съхранява актуализирани лични данни;
            •    ги съхранява и унищожава по безопасен начин;
            •    не събира или задържа прекомерно големи количества данни;
            •    защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.


 Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено, но не само, когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.


 В тази връзка, и наред с другото,  „Сънлайт травел“ ЕООД използва права на достъп до данните на различни нива, което гарантира, че единствено надлежно оторизираното лице може да има достъп до данните, и че е нужно това лице да има знание за тези данни, за да изпълни своите задължения, произтичащи от или имащи връзка с неговата/нейната работа.
 Бихме искали да обърнем специално внимание на безопасното предаване на личните и финансови данни. Тези данни се предават от компютъра ви към сървъра на „Сънлайт травел“ ЕООД  чрез криптирани канали с помощта на модерна технология със слой със защитен цокъл (SSL).


           

8. Споделяне на Вашите лични данни

 

„Сънлайт травел“ ЕООД, в хода на своята работа, може да използва услугите на

различни администратори на данни и външни доставчици на услуги, за да работи със и да обработва вашите лични данни за конкретни цели, от името на и в съответствие с насоките на  „Сънлайт травел“ ЕООД. В допълнение, съгласно приложимото законодателство, „Сънлайт травел“ ЕООД е задължено да споделя вашите лични данни с правителствени органи, власти и други правоприлагащи органи.
           

Администраторите на данни следва да обработват личните данни не по-дълго от датата, до която е валиден договорът, сключен с тях, за обработване на данни, или до датата, до която са задължени да съхраняват вашите данни според приложимите закони за съхраняване на данни.
 Можем да оповестим вашите лични данни до следните категории трети страни (получатели) за целите, описани по-долу:
            •    туроператори и хотелиери, чрез които резервирате туристически  или други услуги;
            •    доставчици на услуги, които са трети страни, чиито услуги сте закупили (включително, но не само застраховка, услуги по трансфер);
            •    трети страни, например правни кантори, съдилища и други органи или доставчици на услуги, за да прилагат или налагат каквито и да е договори с вас;
            •    правителствени служби или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.
            . Гранична полиция и имиграционни власти:
 В определени страни законът изисква  „Сънлайт травел“ ЕООД да предоставя на граничните власти достъп до информацията за резервации и пътуване. По тази причина всякаква информация, с която разполагаме за вас и за плановете ви за пътуване, може да бъде разкрита на митническите и имиграционни власти на мястото, от което летите, или на дестинацията ви. В допълнение приложимото законодателство в някои държави налага  „Сънлайт травел“ ЕООД да събира паспортна и съпътстваща информация за всички пътници преди пътуването им от или към тези държави. Когато приложимото законодателство го налага,  „Сънлайт травел“ ЕООД предоставя такава информация на съответните митнически и имиграционни власти.


           

9 . Трансфер на Вашите лични данни към трети държави

 

 Прехвърлянето на вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство може да се наложи, за да ви предоставим услугата, която сте заявили, а вашите лични данни могат да бъдат достъпени от членове на  „Сънлайт травел“ ЕООД, администратори на данни и доставчици на услуги от държави, които не предоставят същото ниво на защита на данните, каквото е на лице в Европейското икономическо пространство. Следователно,  „Сънлайт травел“ ЕООД, при необходимост, ще вземе всички нужни мерки, във връзка с получателите на вашите лични данни, с цел гарантиране на адекватно ниво на защита, както е посочено в приложимото законодателство за защита на данните, по-специално чрез прилагането на стандартни договорни клаузи, публикувани от Европейската комисия или по решение на Европейската комисия, в които се посочва, че държавата, в която се намира получателят на прехвърлените данни, ще осигури адекватно ниво на защита на данните.


 Ако във връзка с прехвърлянето на данни в чужбина, не може да се гарантира адекватно ниво на защита на личните данни, то ние ще поискаме вашето изрично съгласие по отношение на прехвърлянето на такива данни в чужбина. Моля, обърнете внимание, че прехвърлянето на такива данни може да е свързано с някои рискове, по-специално с риска, че в държавата на получателя на данните, е възможно трети страни да имат достъп до въпросните данни, и е възможно вие да не можете да упражните правата си като субект на данни и/или правото ви на възражение срещу действия, които биха могли да навредят на вашите лични данни и правото ви на неприкосновеност.


 10. Употреба на Вашите лични данни за маркетингови цели.

 

 Ние ви изпращаме седмични  бюлетини относно специални предложения, ако сте заявили такива от нас чрез абониране за подобни услуги, или ако сте ни предоставили вашите данни. Ние няма да се свързваме с вас по електронен път за маркетингови цели, освен ако не сме посочили изричното Ви съгласие, поставяйки отметка в съответните полета във формуляра за вписване на данни, където сте посочили вашите данни за контакт.


 

11. Промени в нашата Политика за поверителност


 Ако променим настоящата Политика за поверителност, ще публикуваме новата версия в нашия уеб сайт www.sunlight-bg.com

 

           

12. Застраховка за трети страни


 „Сънлайт травел“ ЕООД не носи отговорност за използването на данните ви от трети страни за техни собствени цели, когато такова използване е допустимо. В такива случаи, когато съответните трети страни също биха могли да се считат за администратори на данни, моля, вижте техните правила за поверителност за допълнителна информация.

 


13. Използване на „бисквитки“.

 

Можем да използваме „бисквитки“ или сходни технологии, които събират определена информация за използването на Уебсайта, когато осъществявате достъп, разглеждате и използвате Уебсайта. „Бисквитката“ представлява файл с данни, който се разполага на компютър или мобилно устройство, използвано за посещаване на уебсайтове. Не разрешаваме на трети лица да качват „бисквитки“ на Вашето устройство. В таблицата по-долу е представен кратък преглед на „бисквитките“, които можем да използваме, и видовете „бисквитки”.
- „бисквитка“, която отбелязва, че потребителят вече е попълнил формуляр
- „бисквитка“, която съхранява настройките по подразбиране за профила на потребителя
- „бисквитка“, която запазва проследяването на работната сесия
Всички данни, събирани с помощта на тези „бисквитки“, са анонимни и не се отнасят до конкретен потребител. Информацията включва данни за броя на потребителите на сайта, откъде е осъществен достъп от страна на потребителите и кои страници са разглеждани.
Можете да деактивирате „бисквитките“ от настройките на Вашия браузър (напр. от менюто „Предпочитания” или „Интернет опции” на Вашия браузър). Имайте предвид обаче, че някои функционалности на Уебсайта е възможно да не работят правилно при деактивиране на „бисквитките“.

 

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила от 30 май 2018.
 
Чрез нашият седмичен бюлетин
вие ще имате най-актуалните ни оферти