Общи условия към потребителски договор

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно по електронен път, на място в офиса на Сънлайт травел или чрез партньори. Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за записване/резервационна бланка/ и внасяне на депозит.

3. Цени и плащане

3.1. Плащането се извършва в лева в брой,  банков превод или кредитна карта.

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на тази бланка, ако не е упоменат друг срок.

3.3. Окончателно плащане: 20 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

3.4  Цените са калкулирани при курс “ купува” евро/лев на БНБ

3.5. Увеличението на цената е възможно при: покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база курс “продава” евро/лев, установен от БНБ не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването.

4. Права и задължения на страните

4.1. Туроператорът се задължава:

4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги , заплатени от Потребителя.

4.2. Туроператорът има право:

4.2.1. Да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ с

“ЗД ЕВРОИНС” АД София 1000, ул. “Бенковски” 3. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.

4.4. Потребителят се задължава:

4.4.1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.

4.4.2 Ако Потребителят е лице, който няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител )

4.4.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.4.4. Да спазва законите на страната, за която пътува.

4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.5. Потребителят има право:

4.5.1. В срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 30 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. Отговорност на Страните

5.1.В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди.

5.2 Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застр­аховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4.Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

5.4.1. Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;

5.4.2. Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;

5.4.3. Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

5.4.4. Необходимост от хоспитализация или болнично лечение.

5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор , ако причините за това се дължат на:

5.5.1. Потребителя

5.5.2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора

5.5.3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми пряко или чрез туристическият агент Потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на писменото уведомлението за отказ.

Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

5.7.1. При пътуване в страната:

а) До 30 работни дни преди датата на отпътуване –25 лв. такса резервация

б) От 29 до 20 работни дни преди датата на отпътуване – 30 % от общата сума

в) От 19 до 15 работни дни преди датата на отпътуване – 50 % от общата сума

г) От 14 до 10 работни дни преди датата на отпътуване – 80 % от общата сума

д) От 9 до 3 работни дни преди датата на отпътуване – 100 % от общата сума

5.7.2 При пътуване в чужбина:

а)От 60до 45 работни дни преди датата на отпътуване–25 лв такса резервация

б) От 44 до  30 работни дни преди датата на отпътуване – 30% от общата сума

б| От 29 до 20 работни дни преди датата на отпътуване – 50 % от общата сума

в) От 19 до 10 работни дни преди датата на отпътуване – 80 % от общата сума

г)  От 9 до 0 работни дни преди датата на отпътуване – 100 % от общата сума

6. Спорове и рекламации.

6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай,че съгласието не може да бъде постигнато,те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или не точно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Рекламацията трябва да бъде придружена от констативен протокол, подписан от представител на приемащата страна и потребителя. Туроператорът се задължава в срок от 15 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

7.  Редът за изменение и прекратяване на договора.

7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид.

7.4. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Чрез нашият седмичен бюлетин
вие ще имате най-актуалните ни оферти